Description:

Sharp scraper for collecting bone chips and detaching bone flaps

B5 Piezo Tip

$204.57
-

Description:

Sharp scraper for collecting bone chips and detaching bone flaps